Ułatwienia dostępu

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka

Celem głównym projektu jest  zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Cele ogólne projektu to:

-stworzenie warunków pracy środowiskowej,

-zwiększenie aktywności i samodzielności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

-umożliwienie pełnienia ról społecznych wśród osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

-zahamowanie negatywnych procesów społecznych

-poprawa jakości kapitału społecznego.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowywanie przestrzeni miejskich Śródmieścia o pow. 2552 m2 oraz roboty budowlane w częściach wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Głębokiej 1, 3, 5a, Katowicka 32, 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41 w Bytomiu.

Efekty realizacji projektu to:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 12 szt.
  • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 13060 osoby
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 12 szt.
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0.43860 ha
  • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 1250 osób

Wartość projektu: 6 762 485,90 zł

Dofinansowanie:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 4 930 000,00 zł