Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 04.01.2022r.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka,Matejki,Katowicka.

 

W chwili obecnej wszystkie budynki kwartału są przygotowane do prac dociepleniowych, rusztowania zamontowane.

 

         

    

 

 


 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 07.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka,Matejki,Katowicka.

Wszyscy wykonawcy, którzy wcześniej podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane

przystąpili do robót

         

 

Wyłoniony został  Inżynier Kontraktu : www.technibud.info

oraz wykonawca w zakresie promocji projektu.

 

 

 Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej

 


 

 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 23.08.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka,Matejki,Katowicka.

  Podpisano umowy z wykonawcami, trwają uzgodnienia w sprawie terminów rozpoczęcia

 

robót remontowo-budowlanych i rozbiórkowych. Przygotowywane są dokumenty

 

do powiadomienia właściwych organów o terminach rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Do Urzędu Marszałkowskiego przygotowywane są dokumenty związane z postępowaniami

 

na wyłonienie wykonawców i usługodawców.

 

Pozostało do realizacji otwarcie postępowania na wyłonienie wykonawcy

 

tablic informacyjno-promocyjnych.

 


Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka.

Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu
z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 1,
 2. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 3,
 3. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 5a,
 4. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Katowicka 61,
 5. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 31,
 6. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 33,
 7. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 35,
 8. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 37,
 9. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 41,
 10. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Katowickiej 32,

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu są remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Głębokiej 1, 3, 5a, Katowickiej 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41. W budynku wspólnoty mieszkaniowej Katowickiej 32 planowana jest rozbiórka zdegradowanej oficyny i zagospodarowanie przestrzeni przynależnej  po oficynach oraz remont części wspólnej.

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 • niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zły stan i standard budynków komunalnych,
 • zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 • zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 • zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,46 ha (4600 m2).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu).

 •  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 10 szt.

Pracami będzie objętych 10 budynków zorganizowanych w ramach  wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia zabudowy budynkami wynosi 1795 m2

 •  Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją – 13 060 osób

Wartość projektu : 6,22 mln zł.

 Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.