Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka.

Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu
z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 1,
 2. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 3,
 3. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 5a,
 4. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Katowicka 61,
 5. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 31,
 6. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 33,
 7. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 35,
 8. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 37,
 9. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 41,
 10. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Katowickiej 32,

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu są remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Głębokiej 1, 3, 5a, Katowickiej 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41. W budynku wspólnoty mieszkaniowej Katowickiej 32 planowana jest rozbiórka zdegradowanej oficyny i zagospodarowanie przestrzeni przynależnej  po oficynach oraz remont części wspólnej.

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 • niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zły stan i standard budynków komunalnych,
 • zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 • zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 • zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,46 ha (4600 m2).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu).

 •  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 10 szt.

Pracami będzie objętych 10 budynków zorganizowanych w ramach  wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia zabudowy budynkami wynosi 1795 m2

 •  Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją – 13 060 osób

Wartość projektu : 6,22 mln zł.

 Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.