Ułatwienia dostępu

Bytom, 25.11.2022 rok

Stan realizacji robót na dzień  25.11.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

Katowicka 32- wykonano wszystkie roboty na budynku głównym oraz związane z rozbiórką oficyny. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu, gdzie utrudnieniem było przygotowanie odwodnienia działki Katowickiej 32.

Kwartał budynków Głęboka, Katowicka, Matejki – trwają prace związane z izolacją pionową przy Katowickiej 61 ( od strony ulicy ) , wykańczanie cokołów płytkami klinkierowymi – zaawansowanie w granicach 60 %, rozpoczęły się roboty ziemne związane z remontem odwodnienia na terenie wewnętrznym budynków.

W związku z robotami dodatkowymi wykonawcy złożyli wnioski o przedłużenie terminu realizacji robót. Aneksy są w trakcie podpisywania.

Urząd Marszałkowski wyraził oficjalną zgodę na dofinansowanie robót związanych z remontem systemu odwodnienia wewnątrz budynków, ograniczając je do wysokości kwoty oszczędności uzyskanych na etapie postępowań na wyłonienie wykonawców.

Dodatkowo, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia dla wykonawców (do wysokości oszczędności).

Przygotowywany jest Zespół negocjacyjny do analizy złożonych wniosków, gdzie po zakończeniu prac zostanie przygotowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

IMG 20221129 091007

  IMG 20221129 091404

 

IMG 20221129 091126

 

Katowicka 32 2

 

Katowicka 32 podwrko

 


Bytom, 22.06.2022 rok

Stan realizacji robót na dzień 15.06.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

Zakończone zostały prace rozbiórkowe oficyny przy ul. Katowickiej 32. Zostały wykonane przemurowania pękniętych ścian tylnej strony budynku głównego oraz naprawy balkonów w lewej części budynku. Kończone są prace związane z odnowieniem elewacji frontowych od strony Katowickiej. Po zakończeniu odnowienia elewacji frontowej, Wykonawca przystąpi na naprawy balkonów w prawej części budynku (patrząc od strony podwórka), ocieplenia tylnej elewacji, a następnie zagospodaruje teren wspólnoty, w tym część po wyburzeniu.

W kwartale budynków Matejki 31, 33, 35, 37, 41, Katowicka 61 i Głęboka 1, 3, 5a zakończono prace związane z ociepleniem elewacji budynków od strony podwórza. Rozpoczęto roboty związane z izolacją pionową budynków od strony podwórza oraz odnowieniem cokołów budynków.

Od strony Matejki na wszystkich budynkach został położony tynk ciepłochronny.

Na ulicy Głębokiej trwają prace związane z kładzeniem tynku ciepłochronnego. Przygotowywane są prace związane z tynkiem ciepłochronnym na ul. Katowickiej 61.

Przy realizacji izolacji pionowej będą robione próbne wykopy aby ocenić stan techniczny sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz sposobu podłączenia rynien i odpływów z poszczególnych budynków.

Wystosowano do wszystkich Zarządców i właścicieli pismo z potrzebą partycypacji przy naprawie poszczególnych sieci.

Po zakończeniu prac związanych z izolacją fundamentów, odnowieniem cokołów ruszą prace związane z zagospodarowaniem terenu.

 

                ulica Matejki

Matejki od strony ulicy

 

Zdjęcia podwórka kwartału ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka

     Kwarta ty               

         Kwartal tyl

Kwarta ty 3

 

                     Katowicka 32

Katowicka 32


Stan realizacji robót na dzień 28.02.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

Trwają prace rozbiórkowe oficyny przy ul. Katowickiej 32. Zostały wykonane przemurowania pękniętych ścian tylnej strony budynku głównego. Przeciągają się negocjacje z TAURON-em w sprawie usunięcia kolizji na frontowej ścianie budynku (wzdłuż budynku są kable energetyczne).

W kwartale budynków: Matejki 31, 33, 35, 37, 41, Katowicka 61 i Głęboka 1, 3, 5a trwają intensywne prace związane z klejeniem styropianu na elewacjach budynków od strony podwórza.

Wykonawca ma przygotowany front pracy na wszystkich budynkach poprzez zgromadzenie materiałów budowlanych i rozłożenie rusztowań.

Należy zaznaczyć, że w trakcie zagospodarowania przestrzeni pomiędzy budynkami naprawiona zostanie  instalacja  kanalizacyjna.

W  ramach  projektu  termomodernizacyjnego  realizowanego  przez  Bytomskie Mieszkania prace związane z ociepleniem  budynku przy  ul. Matejki  39  są na ukończeniu.

Ustalane są kolorystyki wszystkich elewacji oraz sposób połączenia poszczególnych budynków.

 

Głęboka 3 i 5a                                                                               Tablica informacyjna i zaplecze budowy

Geboka 3 i 5a            Tablica i zaplecze budowy

 

Katowicka 32                                                                         Katowicka 32 - rozbiórka oficyny

Katowicka 32            Rozbirka oficyny Katowicka 32

Matejki 31, 33, 35

Matejki 31    Matejki 33     Matejki 33 i 35

 

Katowicka 61

Katowicka 61

 


   

 Stan realizacji robót na dzień 04.01.2022 r.

 

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

W chwili obecnej wszystkie budynki kwartału są przygotowane do prac dociepleniowych, rusztowania zostały zamontowane.

         

    

 

 


 

Stan realizacji robót na dzień 07.12.2021 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

Wszyscy wykonawcy, którzy podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane przystąpili do ich realizacji.

 

         

 

Wyłoniony został Inżynier Kontraktu oraz wykonawca w zakresie promocji projektu.

 

 

 Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej

 

 


 

 

Stan realizacji robót na dzień 23.08.2021 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

Podpisano umowy z wykonawcami, trwają uzgodnienia w sprawie terminów rozpoczęcia

robót remontowo-budowlanych i rozbiórkowych. Przygotowywane są dokumenty

do powiadomienia właściwych organów o terminach rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Do Urzędu Marszałkowskiego przygotowywane są dokumenty związane z postępowaniami

na wyłonienie wykonawców i usługodawców.

 

Pozostało do realizacji otwarcie postępowania na wyłonienie wykonawcy tablic informacyjno-promocyjnych.

 


Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka.

Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu
z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 1,
 2. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 3,
 3. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 5a,
 4. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Katowicka 61,
 5. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 31,
 6. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 33,
 7. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 35,
 8. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 37,
 9. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 41,
 10. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Katowickiej 32,

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu są remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Głębokiej 1, 3, 5a, Katowickiej 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41. W budynku wspólnoty mieszkaniowej Katowickiej 32 planowana jest rozbiórka zdegradowanej oficyny i zagospodarowanie przestrzeni przynależnej  po oficynach oraz remont części wspólnej.

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 • niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zły stan i standard budynków komunalnych,
 • zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 • zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 • zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,46 ha (4600 m2).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu).

 •  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 10 szt.

Pracami będzie objętych 10 budynków zorganizowanych w ramach  wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia zabudowy budynkami wynosi 1795 m2

 •  Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją – 13 060 osób

Wartość projektu : 6,22 mln zł.

 Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.